NOVINKY

arr38.9. Tuzman byl zatčen a obviněn z podvoduBývalý předseda představenstva a generální ředitel Kaleil Isaza Tuzman (43) a bývalý finanční... arr311.8. Neveřejné finanční výsledky PikselOd ledna 2014, kdy Peter Heiland ukončil registraci společnosti PIKSEL na US SEC, jsme my, minoritní... arr35.2. Výplata náhrady škodyTi akcionáři, kteří se připojili k žalobě o náhradu škody u amerického soudu, dostávají v této době... arr329.1. Informace od konkurzního souduDoc. 613 - Piksel společně s Výborem nezajištěných věřitelů (Skupina 4) opětovně žádá soud o... arr329.1. Valná hromada PikselDle informace z CDCP Praha byla valná hromada Piksel přesunuta na dnešek, tedy 29.1.2015.... arr327.1. Invigor warranty neupsalDnes od 9.00hod se má konat v New Yorku valná hromada Piksel. Neúčastní se jí žádný zástupce našeho... arr322.1. Pozvánka na valnou hromadu PikselDrzost až k neuvěření. Na 27.1.2015 svolává Heiland valnou hromadu Piksel, což je za 5 dní, přičemž... arr34.1. Invigor obdržel warranty PIKSELPodle oznámení ASX Group (Australská burza cenných papírů), obdržel Invigor dne 24.12.2014 dopis od... arr318.12. Souhrn roku 2014A) Dle vyjádření Romana Poledníka, který studoval dokumenty č. 558, 584, 585 a 605 na serveru...

KONTAKTY

KITD - Active Investors
Volutová 2520 / 10
158 00 Praha 5
tel: +420 603 449 134
info@kitd.info
 

Stanovy a výbor sdružení
STANOVY občanského sdružení

KITdigital Active Investors

(Toto znění stanov bylo 15.3.2013 schváleno Ministerstvem vnitra ČR)

čl. I   Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ” KITdigital Active Investors” (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení :  Praha 5, Volutová 2520 / 10, 15800

3) Sdružení působí celosvětově bez omezení, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.  v němž se sdružují soukromí investoři, kteří vlastní minimálně 1000 akcií firmy KIT digital, Inc.,

čl. II   Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

- Vzájemná výměna informací o firmě Kit Digital
- Koordinovaná komunikace s vedením firmy Kit Digital
- Společně chránit a kontrolovat investici do firmy Kit Digital
- Komunikace s médii a prezentace společného postoje
- Delegování společných zástupců na valnou hromadu firmy
- V případě potřeby – koordinovat sdílení nákladů na právní zastoupení

čl. III    Formy činnosti

1) Náplň a činnost odpovídá cílům sdružení.

2) Ke komunikaci mezi členy sdružení jsou využívány osobní telefony a e-maily

čl. IV   Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení a lze ji odeslat i elektronicky.

3) O přijetí člena rozhoduje výbor sdružení nebo přípravný výbor.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká 
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení;

čl. V   Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení

čl. VI   Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Je pořádaná on-line prostřednictvím webu kitd.info nejméně jednou ročně. Hlasování a volby výboru probíhají provněž on-line na webu kitd.info.

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí  alespoň 35% členů sdružení. Členská schůze přijímá rozhodnutí on-line hlasováním. Kždý hlasující zná pouze svůj vlastní Nick a stav svého hlasování může on-line zkontrolovat. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny hlasujících členů.

3) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení;
— volí výbor sdružení
— schvaluje sponzory na následující období;
— rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

čl. VII   Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

čl. VIII   Hospodaření sdružení

Provoz sdružení zajišťují zcela dobrovolně a na své vlastní náklady jeho členové. Sdružení nemá žádný vlastní majetek, příjmy ani výdaje.

V Praze dne 8.3.2013, za přípravný výbor: Ing.Lubomír Andrejsek

 

Výbor sdružení (zvolený dne 28.3.2013):

Ing. Lubomír Andrejsek, Eberlova 17, Praha 5
tel: 603 449 134,   e-mail: la@btb.cz

Ing. Jan Rohlík,  vzdal se funkce ve výboru družení dne 1.7.2013

Ladislav Wimmer, vzdal se funkce ve výboru družení dne 19.6.2013